Disclaimer:

De informatie op de website https://www.veenendaalreclame.nl van Veenendaal Reclame is alleen voor algemene doeleinden en biedt geen enkele garantie voor het gebruik daarvan. De op de Website beschikbare of op andere wijze verstrekte informatie kan niet worden gezien als een (bindend) advies. Veenendaal Reclameis niet aansprakelijk voor enige schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbare informatie op de Website of het (tijdelijk) niet of niet‑correct functioneren van de website.

Intellectuele eigendomsrechten
Het intellectueel eigendomsrecht op de Website, de inhoud van de Website, het logo of op andere manier verstrekte materialen en informatie berust uitsluitend bij Veenendaal Reclame Elementen, onderdelen of inhoud van de Website mogen slechts worden gebruikt of gekopieerd na toestemming van Veenendaal Reclame.

Websites van derden
De Website bevat links naar andere websites die niet door Veenendaal Reclame worden beheerd of gecreëerd. Derhalve zal geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor de (inhoud) van de websites of voor enig functioneren van deze websites.

Toepasselijk recht
Op deze Disclaimer en de inhoud van de Website is Nederlands recht van toepassing. Een geschil voortvloeiende uit of  verband houdende met de Website zal worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland. Veenendaal Reclame behoudt zicht het recht voor om deze Disclaimer te wijzigen. De laatste versie van de Disclaimer zal steeds beschikbaar zijn via de Website.